طراح و برگذارکننده دوره های فنی مهندسی و مدیریت

مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران، خدمات مشاوره تخصصی در حوزه مدیریت آموزش شامل نیازسنجی، تأمین محتوا، برگزاری و ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی را با رویکردی علمی و کاربردی به سازمان های دولتی و خصوصی ارائه می نماید. در فاز نخست، جلساتی در محل سازمان های متقاضی با مدیران و کارشناسان آموزش و دیگر واحدهای مربوطه به منظور عارضه یابی چرخه مدیریت آموزش برگزار می شود و گزارشی از نحوه عملکرد جاری سیستم مدیریت آموزش ارائه می گردد. همچنین برای برطرف شدن مشکلات و گلوگاه های سیستم مدیریت آموزش، با استفاده از عارضه یابی انجام شده، پروژه های بهبود به سازمان متقاضی ارائه می گردد که مرکز آموزش های ضمن خدمت می تواند به عنوان مجری و یا مشاوردر کنار سازمان به منظور انجام پروژه های بهبود پیشنهادی باقی بماند.

  • اجرای دوره های آموزشی بدو خدمت در محل سازمان، در محل مرکز و يا به صورت برخط

  • اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت در محل سازمان، در محل مرکز و يا به صورت برخط

  • نیازسنجی سازمان برای برگزاری دوره های آموزشی

  • تدوين محتوای دوره های آموزشی نیازسنجی  شده و تامین اساتید برای اجرای دوره ها

  • ارزيابی و سنجش اثربخشی دوره ها و ارائه گزارش های مديريتی