مشاوره و انجام خدمات فنی و مهندسی

مشاوره فنی و مهندسی

 

شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس در زمینه خدمات مشاوره فنی و مهندسی و برمبنای ضوابط داخلی (بخشنامه هاو ضوابط سازمان برنامه و بودجه،مقررات ملی ساختمان و …) و بین المللی اقدامات مناسبی را جهت استقرار نگاه مهندسی و کارشناسی در پروژه های خود به عمل آورده است. بر این مبنا خدمات مختلف فنی و مهندسی در شرکت ارائه میگردد.

 
 
 
 
 
مطالعات

مطالعات

 

مطالعات فنی و مهندسی شامل:

 • بررسی و شناسایی های کلی کالبدی و ضوابط و مقررات
 • بررسی و مطالعه در مورد مصالح ساختمانی و روشهای ساخت
 • بررسی سیستم تاسیساتی و تجهیزات مورد نیاز
 • برنامه ریزی کالبدی
 • تهیه طرح شماتیک و تهیه گزارش
 
طراحی

طراحی

 

طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی شامل:

 • طراحی مفهومی
 • طراحی پایه
 • طراحی تفصیلی
 • طراحی اجرایی
 
کنترل مهندسی

کنترل مهندسی

 

خدمات مشاور مادر و کنترل مهندسی شامل:

 • کنترل مطالعات مشاوران (همچون مطالعات طرح جامع،…)
 • کنترل طراحی مشاوران طرح و ساخت
 • دیگر خدمات کنترل مهندسی
 
نظارت

نظارت

 

نظارت بر اجرای طرح، نصب و بهره برداری شامل:

 • خدمات برنامه ریزی، تعیین روش اجرای کار، کنترل پیشرفت کار
 • خدمات مهندسی
 • خدمات ارجاع کار
 • خدمات هماهنگی، اجرایی، تحویل موقت
 • خدمات کنترل کیفیت
 • خدمات برآورد، کنترل پرداخت ها و هزینه ها، امور حقوقی قراردادها
 • خدمات مربوط به دوره و دستورالعمل های بهره برداری و تحویل قطعی